Thursday, October 11, 2018

Sunflower in darkness.

"Подсолнух в темноте."

Видимая люминесценция.

otkliychenie_meniy


Stats